Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις ομάδες που απευθύνονται. Τα βασικά αποτελέσματα είναι: • Εγχειρίδιο με συγκριτικές μελέτες των μεθόδων προσέγγισης και διδασκαλίας στη χρήση των ΤΠΕ από μειονεκτούντες ενήλικες σε επίπεδο Ευρώπης • Πρόγραμμα κατάρτισης για την εκπαίδευση προσωπικού που ασχολείται με τη διδασκαλία των ενηλίκων. Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον τρόπο που θα επικοινωνούν και προσεγγίζουν τους μειονεκτούντες ενήλικες ώστε να τους διευκολύνουν στη χρήση των ΤΠΕ που εφαρμόζονται στη διαδικασία εργασίας. • Η οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Στην κάθε χώρα θα γίνει από μία εκδήλωση (7 συνολικά) • Η οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για τους μειονεκτούντες ενήλικες. Στην κάθε χώρα θα γίνει από μία εκδήλωση (7 συνολικά)


Click here


NEWSLETTER

Back to top
elΕλληνικά