Το έργο

To πρόγραμμα Upgrade E-adults είναι ένα σχέδιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus + στο πεδίο συνεργασίας για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Στόχος του έργου η διάδοση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών σε ψηφιακές δεξιότητες εφαρμόσιμες στον εργασιακό κόσμο των μειονεκτούντων ενηλίκων

ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:

  • - προσωπικό που εργάζεται με ενήλικες, εκπαιδευτές ενηλίκων και μειονεκτούντες ενήλικες
  • - εκπρόσωποι οργανισμών/φορέων που εργάζονται άμεσα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • - τοπικές αρχές, φορείς που ασχολούνται με το εμπόριο, κέντρα εύρεσης εργασίας και απασχόλησης, επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της έρευνας και την παροχή συμβουλευτικής σε θέματα πληροφόρησης
  • - εκπαιδευτές

ΣΤΟΧΟΙ

- Συλλογή και διάδοση ορθών πρακτικών.

- Δημιουργία δομής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς.

- Δημιουργία εγχειριδίου για ΤΠΕ και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων.

- Καθορισμός βιώσιμης στρατηγικής.

- Δημιουργία δικτύου για την προώθηση, προσφορά και παροχή προγραμμάτων

εκπαίδευσης ενηλίκων

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων, δημιουργία αξίας και ευελιξίας στην επαγγελματική ζωή

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του προγράμματος και την υποστήριξη των ενηλίκων είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι

Back to top
elΕλληνικά