Οι εταίροι

HODINA H ZS

Ο οργανισμός Hodina ιδρύθηκε το 2002 και έχει πάνω από 200 μέλη, 30 εθελοντές, και 3 υποκαταστήματα. Το Hodina έχει 17 χρόνια εμπειρίας ως εταίρος, φορέας υποδοχής και αποστολής σε διεθνή διαπολιτισμικά προγράμματα, σε προγράμματα για ενήλικες, σε σχέδια εθελοντισμού, και σε σχέδια συνεργασίας με άλλους φορείς σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του Holida είναι α) να συλλέγει, επεξεργάζεται, και να παρέχει πληροφορίες στην τοπική κοινωνία, β) να ενισχύει την δια βίου μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη, γ) να αναπτύσσει διεθνής συνεργασίες, δ) να ενισχύει τον εθελοντισμό, την ενεργό συμμετοχή και την εκπαίδευση των ενηλίκων και του ευρύ κοινού σε τοπικό και δημόσιο επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υπηρεσίες για ενήλικες και νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Website: www.hodinah.cz

PETIT PAS

Το PETIT PAS ιδρύθηκε το 2015 στην πόλη Trani της Ιταλίας. Σκοπός του συνδέσμου είναι να ενισχύσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα των νέων, των γυναικών, των μεταναστών και των ατόμων με ιδιαιτερότητες σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να πετύχει τους στόχους του το Petis Pas συνεργάζεται συχνά με μεγάλα πανεπιστήμια, σχολεία, ενώσεις, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην περιοχή της Απουλία για την ανάπτυξη σχεδίων προσαρμοσμένα στην εκπαίδευση. Το γραφείο του οργανισμού (τα οποία φιλοξενούνται σε ένα coworking space) είναι ανοιχτό και διαθέσιμο σε νέα άτομα/μέλη και τους βοηθά να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την απασχολησιμότητα (δεξιότητες δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, δεξιότητες παρουσίασης και συνέντευξης, ηγετικές δεξιότητες, δεξιότητες διαχείριση χρόνου, δεξιότητες διαχείρισης έργων κπλ.) 

Website: Petit Pas

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων σε ορισμένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και ERASMUS +. 

Website: https://ied.eu/

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA

Το ACD La Hoya είναι ένας πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός που βασίζεται στις αρχές της συνεργασίας, της ενσωμάτωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αλληλεγγύης, της ανθρωπότητας και των παγκόσμιων ανθρώπινων αξιών. Ο οργανισμός προωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο η κοινωνία θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε διάφορα σημαντικά θέματα.

Website: www.acdlahoya.org

NORDIC EUROPEAN MOBILITY

H βορειοευρωπαϊκή κινητικότητα, Nordic European Mobility με ακρώνυμο ΝΕΜ, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2015 από μία πρωτοβουλία ένταξης ενηλίκων στην εκπαίδευση, την πολιτιστική και κοινωνική κοινωνία της περιοχής τους. Το NEM στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενηλίκων και την ενεργό συμμετοχή τους ακόμη και εάν βρίσκονται σε αποκλεισμένες περιοχές. Το NEM πιστεύει ακράδαντα ότι η ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή των ενηλίκων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή μπορεί να επιτευχθεί μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Πιστεύουν, επίσης, ότι η ικανότητα των ενήλικων να είναι δημιουργικοί και αυθόρμητοι αποτελεί το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Το MEN απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή υπόβαθρου. Το ΝΕΜ πιστεύει ότι η επαφή και η επικοινωνία με διαφορετικούς πολιτισμούς και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με αυτούς είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη της ειρήνης και την επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα.

Website: www.nordiceumobility.eu

LATVIJAS DISLEKSIJAS BIEDRIBA

H Ένωση Δυσλεξίας της Λετονίας είναι ένας οργανισμός που προασπίζεται και προάγει την ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση για άτομα με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές ιδιαιτερότητες όλων των ηλικιακών ομάδων. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2011 στη Ρίγα. Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του οργανισμού είναι η εισαγωγή ενός σχεδίου που στοχεύει στην ενσωμάτωση μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία σε νομοθετικές και παιδαγωγικές πρακτικές. Η ένωση είναι υπέρμαχος στην κατανόηση της δυσλεξίας ως παράγοντα που δεν συνδέεται μόνο με την χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση. Αλλά αξιοποιεί τόσο τη ευαισθητοποίηση των ατόμων σε θέματα δυσλεξίας όσο και την ώθηση για συστημική αλλαγή και παροχή τεκμηριωμένων οδηγιών αναγνώρισης δεξιοτήτων ΤΠΕ των ατόμων με δυσκολίες ανάγνωσης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ένωσης και διαβάστε περισσότερα για τη δυσλεξία.

Website: www.disleksija.lv

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV (CCD Ilfov)

Το CCD Ilfov είναι αναγνωρισμένη μονάδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, με ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, και τη δική του σφραγίδα. Το CCD Ilfov είναι ένα Κέντρο Πόρων, που προσφέρει εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς, στους βοηθούς των εκπαιδευτικών και σε εγγεγραμμένους φορείς συνεχούς εκπαίδευσης. Το CCD Ilfov έχει ως κύριο στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, επιστημονικών, και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το κέντρο προωθεί προγράμματα που υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα δραστήριο κέντρο που στοχεύει στην κατάρτιση, την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων του συστήματος προετοιμασίας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Website: www.ccdilfov.ro

Back to top
elΕλληνικά